พาน้องไปเดินเล่นแถวบ้านน้อง บางนา

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่