รังสิต

พาน้องเดินเล่น เล่นกับน้อง ดูแลน้องชั่วคราวหากเจ้าของไปทำธุระในวถานที่ห้ามนำน้องเข้า

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่