แวะให้อาหาร เล่นกับน้อง รังสิต

แวะให้อาหารได้ เล่นกับน้องได้ ช่วยด๓แลชั่วคราวไม่กี่ ชม.

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่